หน้าแรก กองคลัง (เก่า)


รายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
งานงบประมาณ :: ใบขอเบิกเงินรายได้ประจำปี 2561 
แบบฟอร์มกันเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ สังกัด มทร.พระนคร

ระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ

[tabs class=”my-custom-tabs” vertical=”yes”]
[tab title=”ระเบียบงบประมาณ รหัส และแหล่งเงิน”][table id=39 /][/tab]
[tab title=”ระเบียบค่าสอน ค่าที่พัก และค่าตอบแทน”][table id=33 /][/tab]
[tab title=”ระเบียบค่ารักษาพยาบาล”][table id=30 /][/tab]
[tab title=”ระเบียบการศึกษาบุตร”][table id=31 /][/tab]
[tab title=”ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ กบข.”][table id=49 /][/tab]
[tab title=”ระเบียบเกี่ยวกับเงินเดือน”][table id=52 /][/tab]
[tab title=”ระเบียบค่าใช้จ่ายฝึกอบรม และเบี้ยประชุม”][table id=34 /][/tab]
[tab title=”ระเบียบพัสดุ”][table id=35 /][/tab]
[tab title=”ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง”][table id=32 /][/tab]
[tab title=”ระเบียบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา”][table id=36 /][/tab]
[tab title=”ระเบียบงานก่อสร้าง”][table id=37 /][/tab]
[tab title=”บัญชีนวัตกรรมไทย”][table id=38 /][/tab]
[/tabs]

ข่าวประชาสัมพันธ์

[animate type=”fadeInUp”] [posts template=”templates/event-loop.php” posts_per_page=”10″ tax_term=”5″ tax_operator=”2″ order=”desc”] [/animate]


ภาพกิจกรรม-กองคลัง

[posts template=”../../themes/catch-everest/templates/news-loop.php” posts_per_page=”10″ tax_term=”19″ tax_operator=”0″ order=”desc”]


[highlight background=”#fcf8a4″ color=”#fc0b6f”]บริการอิเล็กทรอนิกส์[/highlight]

[note note_color=”#f7bfd9″] [row] [column size=”1/4″]i-Cashไอแคช[/column] [column size=”1/4″] บัตรเครดิต EDC อีดีซีบัตร  [/column] [column size=”1/4″]e-Payslipอีเปสลิป[/column] [column size=”1/4″]บัตรเครดิตราชการ บัตรราชการ [/column] [/row] [/note]


[row] [column size=”1/3″]

[/column] [column size=”1/3″]

[/column] [column size=”1/3″]

[/column] [/row]


[row] [column size=”1/3″]

[/column] [column size=”1/3″]

[/column] [column size=”1/3″]

[/column] [/row]


[row] [column size=”1/3″]

[/column] [column size=”1/3″]

[/column] [column size=”1/3″]

[/column] [/row]


[highlight background=”#fcf8a4″ color=”#fc0b6f”]ช่องทางสื่อวิดีทัศน์[/highlight]

[note note_color=”#F8FAF7″] [video_grid] [/note]