แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มโครงการบริการสังคม
แบบฟอร์มสวัสดิการสงเคราะห์
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีสมรสตามกฎหมายครั้งแรก)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีคลอดบุตร)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และและสบภัยภิบัติ ตามสภาพความเสียหายเป็นเหตุให้ที่อยู่อาศัยเกิดความเสียหาย)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีสมาชิกสวัสดิการถึงแก่กรรม)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีเจ็บป่วย)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีเจ็บป่วยและหยุดพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน)
แบบฟอร์มค่าประชุม/ค่าสอน/ค่านิเทศศึกษา
☛ งานเบิกจ่าย 2 : แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนนักศึกษา (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : แบบฟอร์มใบเบิกค่านิเทศนักศึกษา (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : แบบการบันทึกรายวิชาโครงงานฯ เพื่อใช้ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบเบิกเงินค่ารับรองในการประชุมราชการ (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ค่าตอบแทนการประชุม / ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ค่านิเทศนักศึกษา (คลิก) / (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ค่าสอนเกินภาระงานสอน / ค่าสอนพิเศษ / ค่าสอนภาคสมทบ (คลิก) / (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบสำคัญรับเงิน (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าออกข้อสอบ (คลิก)
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
☛ งานการเงิน : แบบสัญญาการยืมเงินใช้บัตรเครดิตราชการและเช็ค (คลิก)
☛ งานการเงิน : แบบสัญญาการยืมเงิน แบบ 8500 (คลิก)
☛ งานการเงิน : แบบใบสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต (คลิก)
แบบฟอร์มบัญชีวัสดุคงเหลือ
☛ งานพัสดุ : แบบฟอร์มสรุปบัญชีวัสดุคงเหลือ(กรณีเป็นค่า I)เงินงบประมาณแผ่นดิน (คลิก)
☛ งานพัสดุ : แบบฟอร์มสรุปบัญชีวัสดุคงเหลือ(กรณีเป็นค่า I)เงินรายได้ (คลิก)
☛ งานพัสดุ : แบบฟอร์มกระทบยอด (คลิก)
แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
☛ งานพัสดุ : แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (คลิก)
☛ งานพัสดุ : แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (คลิก)
☛ งานพัสดุ : ตัวอย่างแบบภ.พ.09 (คลิก)
☛ งานพัสดุ : ตัวอย่างการโอนสิทธิ (คลิก)
แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะ (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1) (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2) (คลิก)
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
☛ งานพัสดุ : สัญญาจ้างก่อสร้าง (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาซื้อขาย (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาเช่าคอม (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาคอม (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาเช่ารถยนต์ (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาจ้างทำความสะอาด (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญารักษาความปลอดภัย (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาแลกเปลี่ยน (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาจ้างออกแบบ (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาจ้างที่ปรึกษา (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ (คลิก)
☛ งานพัสดุ : ใบตรวจรับพัสดุ (คลิก)
☛ งานพัสดุ : หลักฐานการโอน (คลิก)
แบบฟอร์มการฝึกอบรม/ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ค่าอาหาร (คลิก)
แบบฟอร์มอื่นๆ
☛ งานพัสดุ :แบบฟอร์มขอบเขตงาน TOR (คลิก)
แบบขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง
ใบรับรองการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ใบเบิกวัสดุของกองคลัง (เฉพาะในกอง)
ใบรับรองแพทย์
☛ กองกลาง :: เงื่อนไขการขอมีสติกเกอร์
☛ กองกลาง :: แบบฟอร์มขอทำบัตรผ่านเข้าออกตึก สำนักงานอธิการบดี
☛ กองกลาง :: แบบฟอร์มขอใช้รถส่วนกลาง
☛ กองบริหารงานบุคคล :: แบบใบขอยกเลิกวันลา
☛ กองบริหารงานบุคคล :: ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
☛ กองบริหารงานบุคคล :: ใบลาไปต่างประเทศ
☛ กองบริหารงานบุคคล :: ใบลาพักผ่อน
☛ กองบริหารงานบุคคล :: ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
☛ กองบริหารงานบุคคล :: หนังสือรับรองเงินเดือน