งานบัญชีหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มเอกสารการปรับปรุงบัญชี (ประเภทเอกสารพัก)

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.4/ว 136
เรื่อง แบบฟอร์มเอกสารการปรับปรุงบัญชี (ประเภทเอกสารพัก)