งานเบิกจ่าย1หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธ์ในบำเหน็จตกทอด

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว 162
เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธ์ในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน