งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว144
เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง