งานเบิกจ่าย2หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลขององค์การค้าของ สกสค

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว165
เรื่อง การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลขององค์การค้าของ สกสค