งานบัญชีหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

คู่มือรายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว341
เรื่อง คู่มือรายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS