งานบริหารทั่วไปงานพัสดุ

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ปี56 จ.ประจวบคีรีขันธ์ –1

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน
วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2556 จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชมวิดีโอการบรรยาย เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างตอนที่ 1 เอกสารบรรยาย เอกสาร

วิดีโอที่ 1 วิดีโอที่ 2 วิดีโอที่ 3 วิดีโอที่ 4 วิดีโอที่ 5 วิดีโอที่ 6 วิดีโอที่ 7

ชมวิดีโอการบรรยาย เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างตอนที่ 2

วิดีโอที่ 1 วิดีโอที่ 2 วิดีโอที่ 3 วิดีโอที่ 4 วิดีโอที่ 5 วิดีโอที่ 6 วิดีโอที่ 7 วิดีโอที่ 8