งานบริหารทั่วไปงานพัสดุ

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ปี56 จ.ประจวบคีรีขันธ์ –3

เอกสารการบรรยาย :-

การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  โดย ผอ. วันดี ช่วยประยูรวงศ์ เอกสาร
แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางฯ โดย นายวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ เอกสาร