ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)

การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ ERP ใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องทำรายงานงบการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน มีความจำเป็นต้องปิดรอบระยะเวลาบัญชี ระบบ ERP ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันสิ้นเดือน จึงกำหนดจัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติงานในระบบ ERP ใหม่ ในวันที่ 6 มิ.ย.57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี