ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

[intranet] หนังสือเวียนกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/1027 […]

ปิดการใช้งานระบบ ERP เพื่อรองรับปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 1 ต.ค. 59 – 15 ต.ค. 59

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), หนังสือเวียน

หนังสือเวียนภายใน : ที่ กค 0581.15/พ5 […]

การเตรียมข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและปรับโครงสร้างในระบบสารสนเทศ (BPM ,HRM และ ERP)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

[custom_gallery source=”media: 7366,7365″ limit=”5″ link=”lightbox” […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ERP เรื่องการจัดทำรายงาน Financial Report

Posted Posted in งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

กองคลัง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ERP เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน Financial Report  […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน ERP

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน ERP ระหว่างวันที่ 29 […]

การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ ERP ใหม่

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องทำรายงานงบการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน มีความจำเป็นต้องปิดรอบระยะเวลาบัญชี ระบบ ERP […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เข้าศึกษาดูงานระบบ ERP

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)

กองคลัง:การเข้าศึกษาดูงานระบบ ERP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ กองคลัง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ […]