งานบริหารทั่วไป

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกองคลัง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 กองคลังได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจากการลงคะแนนได้แก่  นายไตรภพ เรืองแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชี งานงบประมาณ [slider source=”media: 2850,2851,2852″ link=”attachment” title=”no”] [carousel source=”media: 2843,2847,2845,2849,2848,2844,2846″ title=”no”]