ข่าวภายในกองคลังงานพัสดุ

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง


หนังสือจากกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/735
เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง