ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเงิน

เชิญประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน

ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี

คลิกเอกสารแนบ1 
คลิกเอกสารแนบ2