กิจกรรมและผลงานงานการเงิน

การประชุมเรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการและการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

[slider source=”media: 3802,3800,3801,3799,3803,3793,3798,3797,3806,3804,3795,3792,3805,3807″ limit=”15″ link=”lightbox” target=”blank” width=”740″ height=”380″ centered=”no” pages=”no”]
เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557

กองคลังได้มีการประชุมชี้แจงเรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการและการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Management) ให้กับผู้บริหาร บุคลากรส่วนกลางและคณะในสังกัด
ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เอกสารการบรรยาย
การใช้บัตรเครดิตราชการ :: การจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Management) ::
[button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/?p=3601″ target=”blank” style=”3d” background=”#ff9741″ color=”#fef5f9″ radius=”0″]แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส์[/button]