กิจกรรมและผลงานงานบริหารทั่วไปงานพัสดุ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-1

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

[animate type=”swing” inline=”yes”][button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/?p=3831″ style=”3d” background=”#6AA121″ color=”#ffffff” radius=”0″]กิจกรรมวันแรก ช่วงเช้า[/button][/animate]

เอกสารประกอบการบรรยาย:: “UNDO” การขอกลับไปรับบำนาญ Video การบรรยาย

พิธีเปิดและการบรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ “UNDO” การขอกลับไปรับบำนาญตาม พรบ. พ.ศ.2494

[slider source=”media: 3840,3837,3835,3838,3841,3842,3843,3844,3845,3846,3881,3851,3882,3863,3852,3880,3879,3883,3862,3864,3839,3850″ link=”attachment” target=”blank” pages=”no” title=”no”]

[animate type=”swing” inline=”yes”][button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/?p=3831″ style=”3d” background=”#6AA121″ color=”#ffffff” radius=”0″]กิจกรรมวันแรก ช่วงบ่าย[/button][/animate]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคและนาวทางแก้ไขการปฏิบัติงานคลัง

[slider source=”media: 3836,3875,3867,3871,3866,3868,3861,3860,3872,3859,3858,3870,3856,3857,3873,3855,3853,3874,3869,3876,3854,3847,3848,3849,3878,3877″ link=”attachment” target=”blank” pages=”no” title=”no”]