งานบริหารทั่วไป

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกองคลัง ประจำปี 2558

กองคลังได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558
Star of Service Mind 2558 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจากการลงคะแนนได้แก่
นางสาวประนอม นิลศรีใส  นักวิชาการเงินและบัญชี งานเบิกจ่าย 2
[carousel source=”media: 5002,5001,5134″ limit=”10″ link=”image” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no”]
++
บุคลากรดีเด่น58 (1)
[carousel source=”media: 5135,4993,4992″ link=”image” target=”blank” height=”300″ items=”2″ title=”no”]