งานบริหารทั่วไปภาพกิจกรรม

งานจัดการความรู้ KM กองคลัง ได้รับรางวัลกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้
“กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับงานการจัดการความรู้กองคลังได้รับรางวัล กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์
โดยมีนางสุมิตรา  สมประสงค์ ผู้จัดการความรู้ในกองคลังและนางกนกภรณ์  กัลณา
คณะกรรมการจัดการความรู้ในกองคลัง เป็นผู้รับรางวัล

[carousel source=”media: 5336,5337″ limit=”10″ target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no”]