กิจกรรมและผลงานงานงบประมาณ

ประชุมจัดทำระบบติดตามการใช้จ่ายเงิน

ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกองคลัง
และบุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมประชุมการจัดทำระบบติดตามการใช้จ่ายเงิน
ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ.ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 1
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

[carousel source=”media: 5653,5650,5651,5652,5649,5648″ limit=”30″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no”]