ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย2หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

อัตราเบี้ยประชุมรายเดือนและรายครั้ง ลว.13 พ.ย. 2558

ประกาศกระทรวงการคลัง : ที่ กค 0406.4/ว 137 ลว.13 พ.ย. 2558
*เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2558