Uncategorized

test popup

[heading size=”25″]

กองคลัง ปิดการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558 เนื่องจากเดินทางไปสัมมนาประจำปี
โดยจะ เปิดทำการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

[/heading]

[heading size=”25″]

เรียน  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ
กองคลัง ปิดทำการในวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558
เพื่อเดินทางไปสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้
กองคลัง

[/heading]

**กรณีบุคลากรลาออกหรือลาเกินสิทธิ์ ให้หน่วยงานแจ้งกองคลังด่วน เพื่อระงับการเบิกจ่าย** |**ดาวน์โหลดเอกสารงานงบประมาณใหม่ <<คลิก>>**
กองคลังปิดการรับจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

[box title=”ข่าวภายในกองคลัง” box_color=”#C372DB” title_color=”#ECFAE8″ radius=”0″]
[smoothcategory catg_slug=”news_fin”]
[/box]
[box title=”หนังสือจากกรมบัญชีกลาง” box_color=”#ecfefe” title_color=”#090909″ radius=”0″]
[smoothcategory catg_slug=”sap_doc”]
[/box]
[box title=”ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ” box_color=”#ecfefe” title_color=”#090909″ radius=”0″]
[smoothcategory catg_slug=”all_doc”]
[/box]
[box title=”ภาพกิจกรรม” box_color=”#ecfefe” title_color=”#090909″ radius=”0″]
[smoothcategory catg_slug=”act_pict”]
[/box]

[box title=”งานบริหารงานทั่วไป” style=”noise” box_color=”#ecfefe” title_color=”#090909″ radius=”0″]Box content[/box]
[box title=”ข่าวภายในกองคลัง” box_color=”#ecfefe” title_color=”#090909″ radius=”0″]
[/box]