ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิเคราะห์และจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเป็นประธาน การประชุมการวิเคราะห์และจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี