ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

กองคลังกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓  สำนักงานอธิการบดี