ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย1หนังสือและระเบียบ

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค ที่ กค 0431.4/ว 194 ลว. 24 พ.ค.59
*ประกาศกระทรวงการคลัง : เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับที่ 4) (ลว. 29 เม.ย.59)