ข่าวประชาสัมพันธ์

1temp

[intranet notice=true msg=’เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น’] Text 3 [/intranet]

[heading size=”36″]

**กรณีบุคลากรลาออกหรือลาเกินสิทธิ์ ให้หน่วยงานแจ้งกองคลังด่วนเพื่อระงับการเบิกจ่าย** |**ดาวน์โหลดเอกสารงานงบประมาณใหม่ <<คลิก>>**

[/heading]

doc-icon1. เอกสารดาวน์โหลด
2. เอกสารดาวน์โหลด
3. เอกสารดาวน์โหลด

เรียน ผู้มาติดต่อกองคลัง

กองคลังปิดการรับจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
โดยกองคลังจะเปิดการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

**กรณีบุคลากรลาออกหรือลาเกินสิทธิ์ ให้หน่วยงานแจ้งกองคลังด่วน เพื่อระงับการเบิกจ่าย**

เรียน ผู้มาติดต่อ

     กองคลังปิดสำนักงาน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น.
เพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฎิบัติงานระบบ ERP

จึงเรียนมาเพื่อทราบ