ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย2หนังสือเวียน

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ)