ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)ภาพกิจกรรม

การเตรียมข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและปรับโครงสร้างในระบบสารสนเทศ (BPM ,HRM และ ERP)

[custom_gallery source=”media: 7366,7365″ limit=”5″ link=”lightbox” target=”blank” width=”720″ height=”360″ title=”never”][carousel source=”media: 7224,7226,7227,7231,7229,7228,7230″ limit=”10″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no” arrows=”no” pages=”yes”] [carousel source=”media: 7234,7233,7232,7235″ limit=”10″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no” arrows=”no” pages=”yes”][/custom_gallery][heading size=”16″]

     การประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและปรับโครงสร้างงบประมาณในระบบ สารสนเทศ ในการบริหารจัดการทรัพยากรของมทร.พระนคร (ระบบงาน BPM ,HRM และ ERP) สำหรับปีงบประมาณ พศ. 2560 โดยมีกองคลัง สวส. สสท. และ บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น 2 กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

[/heading]