งานเบิกจ่าย1หนังสือเวียน

รายงานการใช้จ่ายเงินปี 2559 โครงการบริการวิชาการและบริการสังคม

หนังสือเวียนภายใน : ที่ ศธ 0581.15/957 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2559

**เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559 โครงการบริการวิชาการและโครงการบริการสังคม