ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)ภาพกิจกรรม

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2560

[intranet] หนังสือเวียนกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/1027   [button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/wp-content/uploads/2016/10/ดาวน์โหลด_สรุปแผนงานงปม_มิติ_รายละเอียดสินค้าคงคลัง_ปี60.pdf” target=”_blank” style=”3d” background=”#2EC0F9″ color=”#FFFFFF” radius=”3″ icon=”icon: file-text”]ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ[/button] [heading size=”16″]

เพื่อรองรับโครงสร้างระบบงานใหม่และ
จะมีการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทั้ง 3 ระบบ
(ระบบงาน BPM HRM และ ERP)
จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หน่วยงานละ 4 คน
ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

[/heading]

[/intranet]

[slider source=”media: 8015,8017,8020,8013,8018,8019,8016,8014,8021″ limit=”15″ link=”lightbox” target=”blank” width=”740″ height=”380″ centered=”no” pages=”no”]

ดาวน์โหลดแยก files
[tabs]
[tab title=”มิติ”]

 • 1. มิติ แหล่งเงิน
 • 2. มิติ ศูนย์ต้นทุน
 • 3. มิติ ปีการศึกษา และ มิติ รายได้
 • 4. มิติ โครงการ
 • 6. มิติ แผนงาน
 • 7. มิติ กองทุน
 • [/tab]
  [tab title=”สินค้าคงคลัง”]

 • 8. IM สินค้าคงคลัง
 • [/tab]
  [tab title=”รายได้ ZR”]

 • 9. ZR 01 รายได้บริหารทรัพย์สิน
 • 10. ZR 02 ถึง 08 รายได้งบประมาณ
 • 11. ZR 31 ถึง 49 รายได้ดอกเบี้ยรับ TR อื่น
 • 12. ZR 50 รายได้อื่น นอก
 • 13. ZR 51 ถึง 55 รายได้สมทบ
 • 14. ZR 99 เงินรับฝาก
 • [/tab]
  [tab title=”รายจ่าย ZZAP”]

 • 15. ZZAP 011 ถึง 015 เงินเดือน
 • 16. ZZAP016 ค่าตอบแทน
 • 17. ZZAP017 ค่าใช้สอย
 • 18. ZZAP018 ค่าวัสดุ
 • 19. ZZAP019 ค่าสาธารณูปโภค
 • 20. ZZAP020 ค่าครุภัณฑ์
 • 21. ZZAP021 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 • 22. ZZAP022 ทุนบุคลากร
 • 23. ZZAP024 เงินอุดหนุนบริการวิชาการ
 • 24. ZZAP027 อุดหนุนทั่วไป
 • 25. ZZAP031 รายจ่ายอื่น
 • 26. ZZAP777 ถอนคืนรายได้
 • 27. ZZAP888 เงินรับฝาก
 • 28. ZZAP999 ค่ารักษา
 • [/tab]
  [/tabs]