ประกาศกองคลัง

ประกาศ เรื่องปิดการรับ – จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

ประกาศกองคลัง เรื่อง ปิดการรับ-จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

กองคลังปิดการรับ - จ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กันยายน 2561

โดยจะเปิดทำการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561