ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

[intranet] หนังสือเวียนกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/1027 […]

การตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมการปรับปรุงระบบงาน ERP เพื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ 2560

Posted Posted in งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

[carousel source=”media: 7620,7619,7618,7617,7616,7615″ limit=”8″ link=”lightbox” […]

การตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมการปรับปรุงระบบงาน ERP เพื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ 2560

Posted Posted in งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

[heading size=”16″] ทีมงานพัฒนาระบบบริหารงานคลังได้ร่วมตรวจสอบข้อมูล เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ ERP […]

การประชุมชี้แจงเรื่องเงินยืมทดรองราชการ

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานบริหารทั่วไป, ภาพกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่องเงินยืมทดรองราชการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม […]