เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไตรมาสแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานงบประมาณ, งานเบิกจ่าย1, งานเบิกจ่าย2, หนังสือเวียน

หนังสือเวียนภายใน : ที่ ศธ 0581.15/5312 […]

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจัดสรรเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted Posted in งานงบประมาณ

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจัดสรรเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หนังสือเวียน : […]

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย2, หนังสือเวียน

เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. […]

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย2, แบบฟอร์มเอกสาร

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3 […]

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2557

Posted Posted in ข่าวภายในกองคลัง, งานเบิกจ่าย1

หนังสือกองคลังที่ ศธ.0581.15/3418 เรื่อง เร่งรัดการเบิกเงินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ […]