การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙

Posted Posted in งานงบประมาณ, ภาพกิจกรรม

อธิการบดีเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๓ กุุมภาพันธ์ […]

แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Posted Posted in งานงบประมาณ, แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย [intranet] […]

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานงบประมาณ, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

เอกสารสำนักงบประมาณ:วันที่ 4 กันยายน 2558 **เรื่อง […]

รายงาน SAR กองคลัง ปี 2557

Posted Posted in งานงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายเงินงปม.รายได้-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายงานสรุปค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ […]

แบบฟอร์มแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

Posted Posted in งานงบประมาณ, แบบฟอร์มเอกสาร

เอกสารงานงบประมาณ แบบฟอร์มแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [intranet] […]