การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ชอบธรรม

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานบริหารทั่วไป, หนังสือเวียน

หนังสือเวียน : ที่ ศธ 0581.17/3609 […]

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายเงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

Posted Posted in หนังสือเวียน

[intranet] เอกสารแนบ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย [/intranet]

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย2, หนังสือเวียน

เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. […]

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

Posted Posted in งานพัสดุ, หนังสือเวียน

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ นร 0704/ว […]

รายงานการรับ – จ่าย และเงินเหลือจ่ายจากโครงการวิจัยเงินงบประมาณ และเงินรายได้ งบเงินอุดหนุน ที่ได้รับจากปีงบประมาณ 2557

Posted Posted in งานเบิกจ่าย1, หนังสือเวียน

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/836 เรื่อง […]