เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย2, หนังสือเวียน

ประกาศกระทรวงการคลัง : ที่ กค 0408.4/ว2 […]

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไตรมาสแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานงบประมาณ, งานเบิกจ่าย1, งานเบิกจ่าย2, หนังสือเวียน

หนังสือเวียนภายใน : ที่ ศธ 0581.15/5312 […]

ปิดการใช้งานระบบ ERP เพื่อรองรับปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 1 ต.ค. 59 – 15 ต.ค. 59

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), หนังสือเวียน

หนังสือเวียนภายใน : ที่ กค 0581.15/พ5 […]