โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-2

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Video การบรรยาย::

การบรรยายเรื่อง เทคนิคการจัดทำขอบเขตของงานและการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

การบรรยายเรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนและหมวดค่าตอบแทน

DSC_0312
DSC_0342
DSC_0338
DSC_0337
DSC_0336
DSC_0327
DSC_0324
DSC_0347
DSC_0316
DSC_0319
DSC_0315
DSC_0320

เอกสารประกอบการบรรยาย::

การบรรยายเรื่อง การบริหารสัญญาและกรณีศึกษา Video การบรรยาย

DSC_0351
DSC_0352
DSC_0356
DSC_0358
DSC_0363
DSC_0365
DSC_0369
DSC_0362
DSC_0374