การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน ERP

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน ERP ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2558 – 1 กรกฎาคม 2558

DSC_0376
DSC_0382
DSC_0387
DSC_0393
DSC_0395
DSC_0400
DSC_0404
DSC_0405
DSC_0379
DSC_0378
DSC_0383
DSC_0385

เอกสารการฝึกอบรม