Posted Posted in เอกสารทางบัญชี

งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน☛ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน มทร.พระนคร […]

พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

Posted Posted in ประกาศกรมบัญชีกลาง

☛ พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) […]

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กําหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ

Posted Posted in ประกาศกรมบัญชีกลาง

☛ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กําหนดสัดส่วนต่าง ๆ […]

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 (ที่ กค 0411.1/ว233 ลว 21 พฤษภาคม 2562)

Posted Posted in ประกาศกรมบัญชีกลาง

☛ ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป […]

การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ที่ กค 0412.3/ว221 ลว 13 พ.ค. 2562)

Posted Posted in ประกาศกรมบัญชีกลาง

☛ ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ที่ […]

คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (ที่ กค 0433.2/ว 206 ลว 1 พฤษภาคม 2562)

Posted Posted in ประกาศกรมบัญชีกลาง

☛ ประกาศกรมบัญชีกลาง : เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ […]