แหล่งเงิน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม :
**รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 |


แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือเวียนกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/1100 ลงวันที่ 17 ต.ค. 59

เรื่อง รายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โดยให้นำส่งกองคลังภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลด


ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลดแยก files

มิติสินค้าคงคลังรายได้ ZRรายจ่าย ZZAP