ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ประกาศ กองคลัง : ที่ ศธ 0581.15/243 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560

***เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560


เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไตรมาสแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนังสือเวียนภายใน : ที่ ศธ 0581.15/5312 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

**เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไตรมาสแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แนวปฎิบัติการจัดทำและส่งใบเบิกค่าสอน

หนังสือเวียนกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/1169   ลว. 22 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แนวปฎิบัติการจัดทำและส่งใบเบิกค่าสอน

ทั้งนี้ขอให้ทุกคณะดำเนินการจัดส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ภาค 1/2559
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลด


แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือเวียนกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/1100 ลงวันที่ 17 ต.ค. 59

เรื่อง รายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โดยให้นำส่งกองคลังภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลด


เอกสารเพิ่มเติมแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเวียนภายใน : ที่ ศธ 0581.15/1041 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2559

**เรื่อง นำส่งเอกสาร   << ดาวน์โหลดเอกสารแนบ >>


หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
เรื่อง กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์