คู่มือ ERP แนวปฏิบัติลูกหนี้เงินยืม แนวปฏิบัตการยืมเงินทดรองจ่ายด้วยERP  


 แนวปฏิบัติลูกหนี้เงินยืม  


 การสร้างรหัสลูกหนี้เงินยืม  


 การจ่ายเงินยืม  


 การล้างลูกหนี้เงินยืมและบันทึกใบสำคัญ  


 การล้างใบสำคัญและบันทึกเงินฝากธนาคาร  


 การออกใบเสร็จรับเงิน  


 ภาพรวมระบบและการพิมพ์รายงาน  


 ระบบลูกหนี้เงินยืม