ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เข้าศึกษาดูงานระบบ ERP

กองคลัง:การเข้าศึกษาดูงานระบบ ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
กองคลัง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
ได้เข้าศึกษาดูงานระบบ ERP เมื่อวันที่
๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี
และเข้าดูการปฏิบัติงานระบบ ERP ภายในหน่วยงาน กองคลัง