งานบริหารทั่วไปงานพัสดุ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-2

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

[animate type=”swing” inline=”yes”][button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/?p=3907″ style=”3d” background=”#6AA121″ color=”#ffffff” radius=”0″]กิจกรรมวันที่ 2 ช่วงเช้า[/button][/animate]

Video การบรรยาย::

การบรรยายเรื่อง เทคนิคการจัดทำขอบเขตของงานและการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

การบรรยายเรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนและหมวดค่าตอบแทน

[slider source=”media: 3913,3923,3922,3921,3920,3919,3918,3924,3915,3916,3914,3917″ link=”attachment” target=”blank” width=”1200″ height=”700″ title=”no” pages=”no”]

[animate type=”swing” inline=”yes”][button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/?p=3907″ style=”3d” background=”#6AA121″ color=”#ffffff” radius=”0″]กิจกรรมวันที่ 2 ช่วงบ่าย[/button][/animate]

เอกสารประกอบการบรรยาย::

การบรรยายเรื่อง การบริหารสัญญาและกรณีศึกษา Video การบรรยาย

[slider source=”media: 3927,3928,3929,3930,3932,3933,3934,3931,3935″ link=”attachment” target=”blank” width=”1200″ height=”700″ title=”no” pages=”no”]