กิจกรรมและผลงานงานบริหารทั่วไปงานพัสดุ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการคลัง ปี2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ

หมายกำหนดการ :: เอกสาร

[slider source=”media: 4286,4291,4287,4283,4288,4285,4284,4282,4297,4293,4294,4296″ limit=”30″ link=”attachment” target=”blank” width=”1200″ height=”700″ title=”no” pages=”no”]

เอกสารประกอบการบรรยาย