กิจกรรมและผลงานงานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน ERP

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน ERP ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2558 – 1 กรกฎาคม 2558 [slider source=”media: 4639,4640,4641,4642,4643,4644,4645,4646,4648,4647,4649,4650″ limit=”30″ link=”attachment” target=”blank” width=”1200″ height=”700″ title=”no” pages=”no”]

เอกสารการฝึกอบรม