งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ERP เรื่องการจัดทำรายงาน Financial Report

กองคลัง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ERP เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน Financial Report  เช่น การรายงานเงินทดรองราชการ รายงานการเงินประจำเดือน แก่บุคลากรกองคลัง ณ ห้อง Self access ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเชิญคุณวศิรา  กัญญะลา จาก บ.อินโนวิช โซลูชั่น จก. เป็นวิทยากร