ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ / ประกาศ / กิจกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน วันที่ 28 มิถุนายน 2565

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สิน
วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เอกสารประกอบโครงการ
☛ งานพัสดุ (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 1 (คลิก)
☛ งานการเงิน (คลิก)
☛ งานบริหารทรัพย์สิน (คลิก)
☛ งานบัญชี (คลิก)