ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กองคลัง : ที่ ศธ […]

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไตรมาสแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานงบประมาณ, งานเบิกจ่าย1, งานเบิกจ่าย2, หนังสือเวียน

หนังสือเวียนภายใน : ที่ ศธ 0581.15/5312 […]

ปิดการใช้งานระบบ ERP เพื่อรองรับปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 1 ต.ค. 59 – 15 ต.ค. 59

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), หนังสือเวียน

หนังสือเวียนภายใน : ที่ กค 0581.15/พ5 […]

แนวปฏิบัติการสมัครสมาชิก การเบิกจ่าย สวัสดิการชมรม มทร. พระนครอาวุโส

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย1

หนังสือเวียนภายใน **เรื่อง แนวปฏิบัติการสมัครสมาชิก การเบิกจ่าย สวัสดิการชมรม […]