การประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติโครงการบริการสังคม

Posted Posted in งานเบิกจ่าย1, ภาพกิจกรรม

การประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติโครงการบริการสังคม วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 […]

ราชมงคลพระนคร สัมมนา TOR เข้มเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานพัสดุ, ภาพกิจกรรม

[heading size=”18″] ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย (ระบบ ERP)

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

[carousel source=”media: 6381,6380,6384,6383,6382,6385″ limit=”7″ link=”lightbox” […]

การประชุมชี้แจงเรื่องเงินยืมทดรองราชการ

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานบริหารทั่วไป, ภาพกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่องเงินยืมทดรองราชการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ERP เรื่องการจัดทำรายงาน Financial Report

Posted Posted in งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

กองคลัง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ERP เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน Financial Report  […]

การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙

Posted Posted in งานงบประมาณ, ภาพกิจกรรม

อธิการบดีเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๓ กุุมภาพันธ์ […]

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน 16-18 ธ.ค. 2558

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน กองคลัง […]

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต 30 พ.ย. 58

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานงบประมาณ, ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เรื่องการพิจารณาแนวทางการคำนวณต้นทุนและเกณฑ์การปันส่วนใน การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันจันทร์ที่ […]