งานพัสดุ

พระราชบัญญัติ
☛ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (คลิก)
กฏกระทรวง
☛ กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 (คลิก)
☛ กฏกระทรวง 7 ฉบับ (คลิก)
ระเบียบกระทรวงการคลัง
☛ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (คลิก)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท รูปแบบ